دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

محورهای کنفرانس

۱-کشاورزی و توسعه پایدار

– اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار

– تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

– فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

– ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

– علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

– میوه های مناطق معتدله

– هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

– مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی

– اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

– به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی

– ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی

– ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

– نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

– نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

– نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

– نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین

– آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی

– چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی

– بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی

– چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی

– کشاورزی با رویکرد دام و طیور

– بحران آب در بخش کشاورزی

– تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری

– آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور

– آمایش سرزمین، شناخت استعدادها

– تولید پایدار، امنیت تولیدکننده

سایر مباحث مرتبط….

۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار

– مباحث نوین در منابع طبیعی

– تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

– استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

– روشهای پالایش در منابع طبیعی

– ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

– آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

– مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

– حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

– مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

– نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

– تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه

– روشهای مصرف کود در خاک

– هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

– اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی

– پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

– محصولات تراریخته

– بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

– زراعت و اصلاح نباتات

– روشهای جدید به نژادی در گیاهان

– بیوتکنولوژی ، کشت بافت

۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی

– صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای

– سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

– بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

– بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

– مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

– الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

۷- علوم صنایع غذایی

– مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

– علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

– بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

– بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

– فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

– میکروب شناسی مواد غذایی

۸- علوم دامی و دامپزشکی

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

– تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

– کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

– مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

– نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

– فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

– نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی

– دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

– بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

– کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

– جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

۹- علوم شیلات و آبزیان

– کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

– نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

– تکثیر و پرورش آبزیان

– بهداشت و بیماری های آبزیان

– صید و بهره برداری

۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

– کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

– ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

– تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

– بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

– کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

– گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

– روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

– هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

– الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

– مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

– سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

– به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

– مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

– کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

۱۱- گیاهان دارویی

– گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )

– بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی

– بیوتکنولوژی – فارماکولوژی – میکروبیولوژی

– طب سنتی

– اقتصاد و بازرگانی

– مهارت‌ها و اشتغال زایی

– گردشگری

– مبارزه با آفات

– علف های هرز

– نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی

– جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی

– سایر مباحث مرتبط

۱۲- گیاه پزشکی

– مدیریت تلفیقی آفات

– بیماریهای گیاهی

– علف های هرز و توسعه پایدار

– اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم

– معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی

– روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم

سایر مباحث مرتبط …

۱۳- علوم زراعت

– تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

– کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

– مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

– تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

– زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

– روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

– فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

۱۴- علوم جنگل و مرتع

– علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

– روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

– جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل

– مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل

– سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع

– جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل

– نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل

– پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

– اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل

– آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع

– اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع

– مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی

– کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام

– محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

– مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی

– کاربرد نانو در علوم کشاورزی

– کاربرد نانو در علوم محیط زیست

– نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

– کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی

– نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی

– نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

– نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

– کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

۱۶- بیابان و بیابان زدایی

– ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

– بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

– اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان

– کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی

– بیابانزایی و توسعه پایدار

– خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

۱۷- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت

– زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

– آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

– خشکسالی و تغییرات اقلیمی

– طوفان ، صاعقه و ریزگرد

– کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی

– نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار

– اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت

– حیات وحش و استفاده چند منظوره

۱۸- مدیریت انرژی و توسعه پایدار

– انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و…

– انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و … )

– مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

– محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

– آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

– نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست

– سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

– فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی

– سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

– روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن

– نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار

– راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن

– تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی

– شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران

– بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

۱۹- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست

– نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

– آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید

– نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور

– نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی

– نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی

– نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی

– کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

۲۰- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی

– نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

– تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

– اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی

– تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت

– اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی

– پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم

– اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات

– توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم

– قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

۲۱- زیست بوم پایدار و توسعه

– محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

– پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

– حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

– ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

– شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

– مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

– صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

۲۲- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

– مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

– استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست

– آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

– مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

– اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

– تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت

– کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار

– مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

۲۳- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

– تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

– مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی

– جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

– مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

– زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی

– مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

۲۴- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)

– پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک

– ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

– شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

– پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

– شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

– استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

– ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن

– مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

۲۵- محیط زیست ،آب و فاضلاب

– انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن

– مهندسی آب و فاضلاب

– فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب

– تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

– خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر

– مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی

– اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی

– استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده

– مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب

– روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

۲۶- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

– اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست

– فضای سبز و محیط زیست شهری

– شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

– مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

– ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

– اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

– ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

– نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی

– اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

۲۷- محیط زیست شهری

– اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز

– برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

– خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات

– فناوری اطلاعات و خدمات شهری

– خدمات شهری و ارتقای محیط زیست

– فناوری های نوین و محیط زیست شهری

– مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

– قوانین، خدمات و محیط زیست شهری

– چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری

– فضای سبز و محیط زیست شهری

– ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها

– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها

– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

– مسائل محیط زیست کلان شهرها

– مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

– اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

– ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری

– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

– نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی

۲۸- مدیریت سبز

– مدیریت سبز

– نوآوری سبز

– اقتصاد زیست‌محیطی

– منطقه سبز و شهر پایدار

– اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی

– مدیریت محصول سبز

– دفتر کار سبز

– ساختمان سبز

– طراحی سبز

– تولید ملی در راستای اقتصاد سبز

۲۹- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

– الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت

– تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید

– بهداشت، ایمنی و محیط زیست

– پایش های زیست محیطی

– فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست

– بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی

– فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع

– کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست

– کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها

– کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست

– روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار

– کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی

– استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک

– زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها

– ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها

– محیط زیست و فناوری اطلاعات

– روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

– روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست

– بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی

– الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی

– سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست

– اکوتوریسم و محیط زیست

– محیط زیست و و تولید سالم

– قوانین جرایم زیست محیطی

– حقوق محیط زیست

– توسعه پایدار در منابع طبیعی

۳۰- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

– گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی

– گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری

– گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی

– مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری

– استانداردسازی خدمات گردشگری

– زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته

– گردشگری به عنوان صنعت جایگزین

– نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری

– گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری

– رویکردهای نوین در صنعت گردشگری

– فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری

– اکوتوریسم و گردشگری معاصر

– گردشگری و انرژی های نو و پایدار

– آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران

– ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری

– موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری

– نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور

– گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست

– مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری

– گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی

– گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی

– گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت

– گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

– استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

– تغییرات آب و هوایی و گردشگری

– گردشگری مذهبی ، فرهنگی

– گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار

– گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن

– گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری

– گردشگری وموسیقی های محلی

– نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

– آموزش و تورگردانی گردشگری

و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و محیط زیست…